2018-04-28 Torneo Aosta – Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 (3-1)

HOMEHOCKEYHOCKEY 2017/20182018-04-28 Torneo Aosta - Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 (3-1)
 1 
2018-04-28 Torneo Aosta 0010 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Squadra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0010 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Squadra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0036 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0036 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0042 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0042 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0045 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0045 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0074 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0074 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0075 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0075 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0144 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0144 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0160 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0160 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0185 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0185 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0207 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0207 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0212 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0212 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0226 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0226 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0239 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0239 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0243 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0243 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0264 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0264 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0266 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0266 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Alessandro De Zordo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0295 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Leonardo Vergani.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0295 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Leonardo Vergani.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0329 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0329 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0333 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Michelangelo Romano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0333 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Michelangelo Romano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0338 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Michelangelo Romano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0338 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Michelangelo Romano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0365 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0365 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0366 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0366 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0401 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0401 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0407 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0407 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0421 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0421 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0434 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0434 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Luca Vigano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0455 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0455 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0467 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0467 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0469 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0469 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0472 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0472 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0495 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0495 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0522 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0522 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0538 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0538 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0541 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0541 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Thomas Piccapietra.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0559 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0559 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0572 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Leonardo Vergani.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0572 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Leonardo Vergani.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0590 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0590 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0599 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0599 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0609 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0609 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0625 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0625 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0646 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0646 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0649 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0649 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0678 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Michelangelo Romano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0678 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Michelangelo Romano.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0696 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0696 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0708 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0708 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Andrea Fornasetti.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0781 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0781 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0790 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0790 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0804 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0804 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0826 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0826 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0852 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0852 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0893 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0893 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0896 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Fabio Colombo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0896 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Fabio Colombo.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0911 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Leonardo Vergani.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0911 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Leonardo Vergani.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0927 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg
2018-04-28 Torneo Aosta 0927 Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 - Simone Battelli.jpg

2018-04-28 Torneo Aosta - Neuchatel-Hockey Milano Rossoblu U15 (3-1)

 1