2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino (2-8) 18/10/18

2018-10-09 Hockey Milano RossoBlu 248 Squadra
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0001
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0008 Alessandro Brigada
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0024 Alessandro De Zordo
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0093 Giorgio Paolo Lorenzo Dei Poli
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0150 Riccardo Novati
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0161 Simone Battelli
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0184 Simone Battelli
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0193 Simone Battelli
2018-10-18 Hockey Milano RossoBlu U17-Real Torino 0219 Michelangelo Romano